project id:
LUX DEV
project name:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສຸກສາລາ
project client:
LUX DEV
project role:
role contractor
project location:
ບ.ຜາບອງ, ມ.ເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
project time:
12 project date month
project type:
project type hospital
project status:
project completed in 2013

project responsability:

ບໍລິສັດ ວີເອດສ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄຫ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນໂຄງສ້ງຫຼັກຂອງອາຄານ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງ, ວຽກສະປັດຕະຍະກຳ, ງານລະບົບສຸຂາພິບານ ແລະ ຕົບແຕ່ງສວນ.