project id:
HHID
project name:
ໂຄງການຕົບແຕ່ງພາຍໄນຢູ່ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ (Iloft Decoration)
project client:
Mr. Attawith
project role:
role subcontractor
project location:
ບ.ຫາດຊາຍຂາວ, ມ.ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
project time:
2 project date month
project type:
project type house
project status:
project completed in 2018
project id:
SHID
project name:
ໂຄງການຕົບແຕ່ງພາຍໄນຂອງເຮືອນ ທ່ານ ສະເຕຟານ (Iloft Decoration).
project client:
ທ່ານ ສະເຕຟານ
project role:
role subcontractor
project location:
Phonpanao Village, Saysetha District, VTE
project time:
2 project date month
project type:
project type house
project status:
project completed in 2018

project responsability:

ບໍລິສັດ ວີເອດສ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄຫ້ດຳເນີນການຕົບແຕ່ງພາຍໄນ ໂດຍການໄຊ້ ຊີເມັນປູນເປືອຍ ILOFT