project id:
PSCP
project name:
ໂຮງຂົບຫີນທີ່ ບ້ານ ຜາມອມ, ມ. ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
project client:
project no info
project role:
role concession
project location:
ບ້ານ ຜາມອມ, ມ. ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
project time:
120 project date month
project type:
project type mining
project status:
{project_status}
project id:
NPSP
project name:
ໂຄງການບໍ່ຊາຍ ນ້ຳພາວ.
project client:
project no info
project role:
role concession
project location:
ບ.ນ້ຳພາວ, ມ.ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
project time:
120 project date month
project type:
project type mining
project status:
{project_status}