ລະຫັດຂອງໂຄງການ:
PSCP
ຊື່ຂອງໂຄງການ:
ໂຮງຂົບຫີນທີ່ ບ້ານ ຜາມອມ, ມ. ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ຂອງລູກຄ້າ:
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ພາລະບົບບາດຕໃນໂຄງການ:
ຜູ້ສໍາປະທານ
ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ:
ບ້ານ ຜາມອມ, ມ. ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ໄລຍະເວລາດໍາເນີນໂຄງການ:
120 ເດືອນ
ປະເພດໂຄງການ:
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ສະຖານະຂອງໂຄງການ:
{project_status}