ລະຫັດຂອງໂຄງການ:
NPSP
ຊື່ຂອງໂຄງການ:
ໂຄງການບໍ່ຊາຍ ນ້ຳພາວ.
ຊື່ຂອງລູກຄ້າ:
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ພາລະບົບບາດຕໃນໂຄງການ:
ຜູ້ສໍາປະທານ
ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ:
ບ.ນ້ຳພາວ, ມ.ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
ໄລຍະເວລາດໍາເນີນໂຄງການ:
120 ເດືອນ
ປະເພດໂຄງການ:
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ສະຖານະຂອງໂຄງການ:
{project_status}