project id:
9SH
project name:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງແຮມ 9 ຊັ້ນ
project client:
ທ່ານ ນາງ ຄຳທະວີ ຟຣິຈິດທະວົງ
project role:
role contractor
project location:
ບ.ມີໄຊ, ມ.ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
project time:
12 project date month
project type:
project type hotel
project status:
{project_status}

project responsability:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ : ບໍລິສັດ ວີເອດສ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄຫ້ດຳເນີນການອອກແບບໂຄງສ້ງຫຼັກຂອງອາຄານ, ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງ, ວຽກສະປັດຕະຍະກຳ ແລະ ງານລະບົບ.